Przyjmowanie wniosków do Planu ogólnego miasta Łodzi i spotkanie informacyjne

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego. Rozpoczęto również zbieranie wniosków do ww. dokumentu. Wnioski można składać od dnia 18 marca 2024 r. do dnia 26 kwietnia 2024 r. na formularzu dostępnym na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi pod adresem https://mpu.lodz.pl/opracowania/plan-ogolny/.  Wnioski w wersji papierowej można przesłać na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 19, 90-418 Łódź. Wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy wysłać w szczególności na adres e-mail: wnioskipo@mpu.lodz.pl lub poprzez platformę ePUAP.

Odpowiedzi na wnioski nie będą udzielane indywidualnie – poprawnie złożone wnioski zostaną rozpatrzone, a sposób ich rozstrzygnięcia znajdzie się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta, które zamieszczone zostanie na stronie planu ogólnego. Będzie można odnaleźć tam swój wniosek. Po przeanalizowaniu złożonych wniosków oraz przeprowadzeniu stosownych analiz przygotowany zostanie projekt planu ogólnego, z którym będzie można zapoznać się na dalszym etapie prac planistycznych.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 17:00, w Sali Warsztatowej w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego - pdf

Co to jest plan ogólny?
Plan ogólny jest nowym aktem prawa miejscowego, który zastąpi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny określi w jaki sposób zagospodarowana i kształtowana będzie przestrzeń Łodzi, co oznacza, że inwestycje podejmowane w granicach Łodzi, zarówno na terenach prywatnych, jak i gminnych, będą musiały być z nim zgodne.

Plan ogólny ustala:

  • podstawowe zasady rozwoju miasta – na jakim terenie miasta można budować, a które obszary należy przed zabudową chronić,
  • profil funkcjonalny dla poszczególnych terenów – jakie funkcje i na jakim terenie mogą powstać, np. gdzie można budować budynki mieszkalne a gdzie przemysłowe,
  • wskaźniki zagospodarowania terenu – np. jak wysokie mogą być budynki, jaką powierzchnię działki mogą zająć oraz ile terenu musi stanowić zieleń.

Plan ogólny odnosi się do ogólnej funkcji terenów w mieście i parametrów zabudowy.

Czego nie ustala plan ogólny?
Plan ogólny nie ustala:

  • które drogi lub budynki wyremontować, gdzie zbudować nowe chodniki,
  • gdzie postawić nowe: ławki, kosze na śmieci, czy latarnie,
  • jakie gatunki drzew, krzewów i kwiatów posadzić w przestrzeni miejskiej,
  • linii zabudowy, które są ustalane w planie miejscowym a także innych elementów dotyczących wyposażenia np. ulic i parków.

Nowy dokument  to część rozpoczętej w 2023 roku ogólnopolskiej reformy planistycznej. Zgodnie z przyjętą przez sejm ustawą, obowiązek przygotowania Planu Ogólnego dotyczy wszystkich gmin w Polsce.

Więcej informacji na temat Planu ogólnego miasta Łodzi:

https://mpu.lodz.pl/opracowania/plan-ogolny/

Powiązane pliki


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO