Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portal Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są udostępniane lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy oraz geoportale są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-06-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących mpu.lodz.pl odpowiada: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź.
 • E-mail: mpu@mpu.lodz.pl
 • Telefon: 42 628 75 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Al. Kościuszki 19 - podjazd do budynku, winda niedostosowana dla osób poruszających się na wózkach

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi zawiera następujące ułatwienia:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza,  przemieszczający się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności, pozwalając na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym;
 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie, dzięki czemu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką;
 • odpowiedni kontrast/wielkość tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących;
 • teksty staramy się pisać w sposób zrozumiały oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności;
 • zdjęcia i grafiki w serwisie posiadają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO