Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź, tel.: 42 628 75 00, e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Panem Michałem Gajewskim, e-mail: iod@mpu.lodz.pl
 3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych w związku z realizowaniem zadań przez Miejską Pracownię Urbanistyczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe przetwarzane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi mogą być udostępnione innym odbiorcom tj.:
  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisu prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
  Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO