Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w serwisie internetowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia i zostanie wskazany inny termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazany formie lub sposobie. W takiej sytuacji Pracownia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złożył wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej przez Pracownię, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Opłaty:

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Pracownia powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej:

Odmowa udostępniania informacji publicznej oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Jak złożyć wniosek:

Sugerowany wzór wniosku znajduje się w załączniku na dole strony. Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • złożyć w kancelarii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19
  • przesłać pocztą na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: mpu@mpu.lodz.pl

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO