Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Udostępnienie informacji posiadanej w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w celu ponownego wykorzystania jest możliwe na zasadach i trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524.), zwana w dalszej części ustawą.

Informacja sektora publicznego:
Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będącą w posiadaniu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Ponowne wykorzystanie:
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystania:
Prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu zgodnie z art. 6 ww. ustawy. Ustawa określa ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych (nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji),
 • z przepisów innych ustaw,
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany,
 • które są wyłączone z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122),
 • stanowiących program komputerowy.

Zasady udostępnienia i przekazania informacji sektora publicznego:

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego udostępniona w serwisie Internetowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, portalu danych lub przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 Wniosek o ponowne wykorzystanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Serwisie Internetowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi lub w portalu danych,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Serwisie Internetowym i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłat za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien zawierać:

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już  udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana, oraz źródła udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonej i przechowywanej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 przedmiotowej ustawy.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Rozpatrzenie wniosku:

Po rozpatrzeniu wniosku Miejska Pracownia Urbanistyczna może:

 • przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
 • poinformować o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku,
 • poinformować o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
 • przedstawić ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, poinformować o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane,
 • odmówić, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Warunki ponownego wykorzystania informacji:

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionej na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi:

 • informacja musi zawierać adnotacje o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi,
 • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,
 • jeżeli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystania,
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem zawierającym informację o źródle pochodzenia,
 • poinformować, iż organ zobowiązany do ustanowienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnienie i wykorzystanie.

Opłaty:

Informacja sektora publicznego wytworzona w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi jest udostępniona lub przekazana w celu ponownego wykorzystania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 18 ustawy Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszt przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrzeniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Koszty te mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Łączna wysokość opłat nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek można złożyć do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • złożyć w kancelarii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19
 • przesłać pocztą na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: mpu@mpu.lodz.pl

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej [>>>.doc] [>>>.pdf]

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO