Praca

Oferty pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Oferty pracy w MPU:

Miejska Pracowania Urbanistyczna uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Pracowni, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Pracownia będzie rozpatrywała wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Serwisie Internetowym MPU, który jest w całości zgodny z wymogami dotyczącymi prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Administracyjno-Organizacyjny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

 

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w MPU

17.08.2012
Numer oferty: 5/2012
Stanowisko: Asystent lub projektant lub starszy projektant uzależnione od wykształcenia, stażu pracy i kwalifikacji w Oddz
Termin składania dokumentów: 28.08.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi na stanowisku projektanta lub głównego projektanta w Oddziale Komunikacji i Inżynierii został(a) wyłoniony(a): --------------------------------------------- Uzasadnienie: W wyniku rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, które pozwoliły na poznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów oraz umożliwiły ocenę posiadanej przez kandydatów wiedzy – niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku, nie została wybrana żadna osoba spełniająca zarówno wymagania formalne jak i merytoryczne. Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
12.06.2012
Numer oferty: 4/2012
Stanowisko: Główny Projektant w Oddziale Planów Miejscowych
Termin składania dokumentów: 25.06.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Wymiar czasu pracy: 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 4/PM/3/06/2012 Data publikacji ogłoszenia: 12.06.2012 r. Termin składania ofert do: 25.06.2012 r. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: >6%
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Głównego Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1,1/1 Numer ewidencyjny naboru: 4/PM/3/06/2012 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 12.06.2012 r. Termin składania ofert upłynął z dniem: 25.06.2012 r. Data publikacji informacji o wyniku naboru: 13.07.2012 r. W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi", na stanowisko Głównego Projektanta została wyłoniona: Danuta Lipińska zamieszkała w Sieradzu Uzasadnienie: Pani Danuta Lipińska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Głównego Projektanta. Posiadana przez Panią Danutę Lipińską wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
21.05.2012
Numer oferty: 3/2012
Stanowisko: Asystent
Termin składania dokumentów: 31.05.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94 – 016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Asystent w oddziale Innych Opracowań Urbanistycznych Wymiar czasu pracy: 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 3/IOU/1/05/2012 Data publikacji ogłoszenia: 21.05.2012 Termin składania ofert do: 31.05.2012 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: >6%
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Asystent w oddziale Innych Opracowań Urbanistycznych. Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 3/IOU/1/05/2012 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 21.05.2012 r. Termin składania ofert upłynął z dniem: 31.05.2012 r. Data publikacji informacji o wyniku naboru: 22.06.2012 r. W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi na stanowisku Asystenta w Oddziale Innych Opracowań Urbanistycznych został wyłoniony: Nogalski Szymon zamieszkały w Łodzi Uzasadnienie: Pan Szymon Nogalski spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Asystenta. Posiadana przez Pana Szymona Nogalskiego wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.
27.01.2012
Numer oferty: 2/2012
Stanowisko: Główny Projektant
Termin składania dokumentów: 09.02.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 2/PM/2/01/2012
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Główny Projektant Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 2/PM/2/01/2012 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 27 stycznia 2012 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 29 lutego 2012 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 5 marca 2012 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisko Głównego Projektanta został wyłoniony: ------------------------------------- Uzasadnienie: W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze – tj. w dniach 27 stycznia – 29 lutego 2012 r. na przedmiotowe stanowisko urzędnicze dokumentów aplikacyjnych nie złożył żaden kandydat. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
12.01.2012
Numer oferty: 1/2012
Stanowisko: Starszy projektant
Termin składania dokumentów: 23.01.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 1/PM/1/1/2012 Data publikacji ogłoszenia: 12 stycznia 2012 r. Termin składania ofert do: 23 stycznia 2012 r.
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Starszy Projektant Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 1/PM/1/1/2012 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 12 stycznia 2012 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 23 stycznia 2012 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 27 stycznia 2012 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisko Starszego Projektanta została wyłoniona: Meksa Dagmara zamieszkała w Łodzi Uzasadnienie: Pani Dagmara Meksa spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Starszego Projektanta. Posiadana przez Panią Dagmarę Meksa wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
13.12.2011
Numer oferty: 12/2011
Stanowisko: Projektant
Termin składania dokumentów: 23.12.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 12/PM/8/12/2011 Data publikacji ogłoszenia: 12 grudnia 2011r. Termin składania ofert do: 23 grudnia 2011r.
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Projektant Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 12/PM/8/12/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 12 grudnia 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 23 grudnia 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 30 grudnia 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Projektanta została wyłoniona: Wiśniewska Magdalena zamieszkała w Łodzi Uzasadnienie: Pani Magdalena Wiśniewska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Projektanta. Posiadana przez Panią Magdalenę Wiśniewską wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.
07.11.2011
Numer oferty: 11/2011
Stanowisko: Główny Projektant
Termin składania dokumentów: 21.11.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 11/PM/7/10/2011 Data publikacji ogłoszenia: 7 listopada 2011r. Termin składania ofert do: 21 listopada 2011r.
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko: Główny Projektant w Oddziale Planów Miejscowych Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 11/PM/7/10/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 7 listopada 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 21 listopada 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 29 listopada 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Głównego Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych został wyłoniony: --------------------------------- Uzasadnienie: W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze – tj. w dniach 7 – 21 listopada 2011r. na przedmiotowe stanowisko urzędnicze dokumentów aplikacyjnych nie złożył żaden kandydat. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
07.11.2011
Numer oferty: 10/2011
Stanowisko: Projektant
Termin składania dokumentów: 21.11.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 10/PM/6/10/2011 Data publikacji ogłoszenia: 7 listopada 2011r. Termin składania ofert do: 21 listopada 2011r.
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko: Projektant w Oddziale Planów Miejscowych Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 10/PM/6/10/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 7 listopada 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 21 listopada 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 29 listopada 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych został wyłoniony: Jamielucha Tomasz zamieszkały w Łodzi Uzasadnienie: Pan Tomasz Jamielucha spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych. Posiadana przez Pana Tomasza Jamielucha wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
29.08.2011
Numer oferty: 9/2011
Stanowisko: Specjalista ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną
Termin składania dokumentów: 09.09.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 3/4 etatu Numer ewidencyjny naboru: 9/AO/2/08/2011
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Specjalisty ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 - 0,75 Numer ewidencyjny naboru: 9/AO/2/08/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 29 sierpnia 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 9 września 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 13 października 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Specjalisty ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnymzostał wyłoniony: Pan Marek Wilczak zam. w Łodzi Uzasadnienie: Komisja ds. Naboru dokonała oceny kwalifikacji kandydata biorącego udział w selekcji końcowej przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji. Pan Marek Wilczak spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Specjalisty ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną w MPU w Łodzi. Posiadana przez Pana Marka Wilczaka wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww stanowisku.
29.07.2011
Numer oferty: 8/2011
Stanowisko: Główny Projektant
Termin składania dokumentów: 31.08.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 8/PM/5/07/2011 Data publikacji ogłoszenia: 29 lipca 2011r. Termin składania ofert do: 31 sierpnia 2011r.
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź na stanowisko Głównego Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych. Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 - 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 8/PM/5/07/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 29 lipca 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 31 sierpnia 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 29 lipca 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Głównego Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych został wyłoniony: Włodzimierz Kralkowski zamieszkały w Łodzi Komisja ds. Naboru dokonała oceny kwalifikacji kandydata biorącego udział w selekcji końcowej przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji. Pan Włodzimierz Kralkowski spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Głównego Projektanta w MPU w Łodzi. Posiadana przez Pana Włodzimierz Kralkowskiego wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
15.07.2011
Numer oferty: 7/2011
Stanowisko: Specjalista ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną
Termin składania dokumentów: 15.08.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 3/4 etatu Numer ewidencyjny naboru: 7/AO/1/07/2011
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Specjalista ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym /komórka organizacyjna/ Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 - 0,75 Numer ewidencyjny naboru: 7/AO/1/07/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 15 lipca 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 15 sierpnia 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 23 sierpnia 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Specjalisty ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną w oddziale Administracyjno-Organizacyjnym został(a) wyłoniony(a): ---------------------------- Uzasadnienie: W wyniku rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, które pozwoliły na poznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów oraz umożliwiły ocenę posiadanej przez kandydatów wiedzy – niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku, nie została wybrana żadna osoba spełniająca zarówno wymagania formalne jak i merytoryczne. Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
21.04.2011
Numer oferty: 6/2011
Stanowisko: Projektant
Termin składania dokumentów: 27.05.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 6/PM/4/04/2011
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Projektant w Oddziale Planów Miejscowych (komórka organizacyjna) Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1/ Numer ewidencyjny naboru: 6/PM/4/04/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 21 kwietnia 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 27 maja 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 29 czerwca 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych (komórka organizacyjna) został(a) wyłoniony(a): Kosior Marcin zamieszkały w Łodzi Uzasadnienie: Pan Marcin Kosior spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych. Posiadana przez Pana Marcina Kosiora wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.
21.04.2011
Numer oferty: 5/2011
Stanowisko: Główny Projektant
Termin składania dokumentów: 19.09.2018
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 5/PM/3/04/2011
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko: Głównego Projektanta w oddziale Planów Miejscowych (komórka organizacyjna) Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 5/PM/3/04/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 21 kwietnia 2011r. Termin składania ofert upłynął z dniem: 27 maja 2011r. Data publikacji informacji o wyniku naboru: 27 czerwca 2011r. W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisko Głównego Projektanta w oddziale Planów Miejscowych (komórka organizacyjna) został(a) wyłoniony(a): ----------------------------- W okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze tj. w dniach 21.04.2011r. – 27.05.2011r. na przedmiotowe stanowisko urzędnicze aplikacji nie złożył żaden kandydat.
04.03.2011
Numer oferty: 4/2011
Stanowisko: Asystent
Termin składania dokumentów: 16.03.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94 - 016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Asystenta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 4/PM/2/03/2011
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Asystent w Oddziale Planów Miejscowych Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 4/PM/2/03/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 4 marca 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 16 marca 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 31 marca 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Asystenta w Oddziale Planów Miejscowych został(a) wyłoniony: Świderski Piotr zamieszkały w Skierniewicach Uzasadnienie: Komisja ds. Naboru dokonała oceny kwalifikacji kandydatów biorących udział w selekcji końcowej, przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji. Pan Piotr Świderski spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Asystenta w Oddziale Planów Miejscowych w MPU w Łodzi. Posiadana przez Pana Piotra Świderskiego wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
04.03.2011
Numer oferty: 3/2011
Stanowisko: Projektant
Termin składania dokumentów: 16.03.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94 - 016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 3/PM/1/03/2011
Informacja o wyniku naboru: INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Projektant w Oddziale Planów Miejscowych. Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 3/PM/1/03/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 4 marca 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 16 marca 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 31 marca 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych został(a) wyłoniony(a): ---------------------------- Uzasadnienie: Informujemy, iż w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze dokumenty aplikacyjne złożyło 2 kandydatów, z czego żaden nie spełnił wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
24.02.2011
Numer oferty: 2/2011
Stanowisko: Radca prawny
Termin składania dokumentów: 07.03.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94 - 016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko radcy prawnego Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 2/RP/1/02/2011
Informacja o wyniku naboru: INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko: Radca prawny Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 2/RP/1/02/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 24 lutego 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 7 marca 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 14 marca 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Radca prawny w samodzielne stanowisko został(a) wyłoniony(a): Malanowska Małgorzata zamieszkała w Łodzi Uzasadnienie: Komisja ds. Naboru dokonała oceny kwalifikacji kandydatów biorących udział w selekcji końcowej, przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji. Pani Małgorzata Malanowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Radcy prawnego w MPU w Łodzi. Posiadana przez Panią Małgorzatę Malanowską wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
17.01.2011
Numer oferty: 1/2011
Stanowisko: Starszy Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
Termin składania dokumentów: 01.02.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź, w dniu 17 stycznia 2011 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Liczba wolnych etatów: 1/2 Wymiar czasu pracy: 1/2 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: wyższe
Informacja o wyniku naboru: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Andrzej Zabawski, zamieszkały w Łodzi. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze tj. w dniach 17.01.2011r. – 01.02.2011r. aplikację złożyło dwóch kandydatów, z czego tylko Pan Andrzej Zabawski spełnił wszystkie wymagania formalne. Pan Andrzej Zabawski ukończył w 1972 r. studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Ponadto Pan Andrzej Zabawski posiada wymagany staż pracy oraz wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opracowań w problematyce zagospodarowania przestrzennego z zakresu infrastruktury technicznej, c.o., gaz. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wymaganą wiedzą z zakresu planowania przestrzennego oraz znajomością systemu sieci cieplnej i gazowej na terenie Łodzi. Posiadana wiedza oraz umiejętności umożliwią Panu Andrzejowi Zabawskiemu właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacyjnym powinni odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru, a w przypadku nie odebrania dokumentów po okresie 3 miesięcy zostaną one zniszczone.
22.03.2010
Numer oferty: 2/2010
Stanowisko: Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Termin składania dokumentów: 09.04.2010
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wolnych etatów: 1 Wymiar czasu pracy: 1/1 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: mgr inż. architekt
Informacja o wyniku naboru: Pan Grzegorz Czarczyński spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze. Pan Grzegorz Czarczyński ukończył w 1984 r. studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. Ponadto Pan Grzegorz Czarczyński w 1988 r. uzyskał uprawnienia projektanta i kierownika budowy w specjalności architektura. W 1994 r. uzyskał uprawnienia do projektowania w zakresie obiektów zabytkowych. Ponadto jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów. Pan Grzegorz Czarczyński posiada wieloletnie doświadczenie w pracy przy różnorodnych projektach. W związku z powyższym Pan Grzegorz Czarczyński posiada wymagany staż pracy w zawodzie architekta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wymaganą wiedzą z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz znajomością zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Posiadana wiedza oraz umiejętności umożliwią Panu Grzegorzowi Czarczyńskiemu właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru.
15.01.2010
Numer oferty: 1/2010
Stanowisko: Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Termin składania dokumentów: 01.02.2010
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wolnych etatów: 1/2 Wymiar czasu pracy: 1/2 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: wyższe
Informacja o wyniku naboru: Informujemy, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze (t.j. od dnia 15.01.2010r do dnia 01.02.2010r) dokumenty aplikacyjne złożył 1 kandydat, który nie spełnił wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu. Kandydat nie udokumentował posiadania wymaganego doświadczenia zawodowego w sporządzaniu opracowań z zakresu infrastruktury technicznej.
11.12.2009
Numer oferty: 6/2009
Stanowisko: Podinspektor w Oddziale Administracyjno - Organizacyjnym
Termin składania dokumentów: 28.12.2009
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wolnych etatów: 1 Wymiar czasu pracy: 1/1 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: wyższe
Informacja o wyniku naboru: Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Kobierska, zamieszkała w Łodzi. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Monika Kobierska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze. Pani Monika Kobierska ukończyła w 2009r. studia wyższe na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uzyskując tytuł magistra. Posiada wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą z zakresu. Posiadana wiedza oraz umiejętności umożliwią Pani Monice Kobierskiej właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru.

Informację wprowadził(a): Migracja danych (21.08.2018 23:53)

Informację zmodyfikował(a): Michał Brodowicz (15.01.2020 11:48)

Ilość odwiedzin: 8558

Kontakt
RODO