Praca

Oferty pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Oferty pracy w MPU:

Miejska Pracowania Urbanistyczna uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Pracowni, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Pracownia będzie rozpatrywała wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Serwisie Internetowym MPU, który jest w całości zgodny z wymogami dotyczącymi prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Administracyjno-Organizacyjny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

 

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w MPU

21.04.2011
Numer oferty: 5/2011
Stanowisko: Główny Projektant
Termin składania dokumentów: 19.09.2018
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 5/PM/3/04/2011
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko: Głównego Projektanta w oddziale Planów Miejscowych (komórka organizacyjna) Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 5/PM/3/04/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 21 kwietnia 2011r. Termin składania ofert upłynął z dniem: 27 maja 2011r. Data publikacji informacji o wyniku naboru: 27 czerwca 2011r. W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisko Głównego Projektanta w oddziale Planów Miejscowych (komórka organizacyjna) został(a) wyłoniony(a): ----------------------------- W okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze tj. w dniach 21.04.2011r. – 27.05.2011r. na przedmiotowe stanowisko urzędnicze aplikacji nie złożył żaden kandydat.
04.03.2011
Numer oferty: 4/2011
Stanowisko: Asystent
Termin składania dokumentów: 16.03.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94 - 016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Asystenta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 4/PM/2/03/2011
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Asystent w Oddziale Planów Miejscowych Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 4/PM/2/03/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 4 marca 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 16 marca 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 31 marca 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Asystenta w Oddziale Planów Miejscowych został(a) wyłoniony: Świderski Piotr zamieszkały w Skierniewicach Uzasadnienie: Komisja ds. Naboru dokonała oceny kwalifikacji kandydatów biorących udział w selekcji końcowej, przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji. Pan Piotr Świderski spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Asystenta w Oddziale Planów Miejscowych w MPU w Łodzi. Posiadana przez Pana Piotra Świderskiego wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
04.03.2011
Numer oferty: 3/2011
Stanowisko: Projektant
Termin składania dokumentów: 16.03.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94 - 016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 3/PM/1/03/2011
Informacja o wyniku naboru: INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Projektant w Oddziale Planów Miejscowych. Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 3/PM/1/03/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 4 marca 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 16 marca 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 31 marca 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych został(a) wyłoniony(a): ---------------------------- Uzasadnienie: Informujemy, iż w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze dokumenty aplikacyjne złożyło 2 kandydatów, z czego żaden nie spełnił wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
24.02.2011
Numer oferty: 2/2011
Stanowisko: Radca prawny
Termin składania dokumentów: 07.03.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94 - 016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko radcy prawnego Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 2/RP/1/02/2011
Informacja o wyniku naboru: INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko: Radca prawny Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 2/RP/1/02/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 24 lutego 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 7 marca 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 14 marca 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Radca prawny w samodzielne stanowisko został(a) wyłoniony(a): Malanowska Małgorzata zamieszkała w Łodzi Uzasadnienie: Komisja ds. Naboru dokonała oceny kwalifikacji kandydatów biorących udział w selekcji końcowej, przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji. Pani Małgorzata Malanowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Radcy prawnego w MPU w Łodzi. Posiadana przez Panią Małgorzatę Malanowską wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
17.01.2011
Numer oferty: 1/2011
Stanowisko: Starszy Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
Termin składania dokumentów: 01.02.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź, w dniu 17 stycznia 2011 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Liczba wolnych etatów: 1/2 Wymiar czasu pracy: 1/2 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: wyższe
Informacja o wyniku naboru: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Andrzej Zabawski, zamieszkały w Łodzi. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze tj. w dniach 17.01.2011r. – 01.02.2011r. aplikację złożyło dwóch kandydatów, z czego tylko Pan Andrzej Zabawski spełnił wszystkie wymagania formalne. Pan Andrzej Zabawski ukończył w 1972 r. studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Ponadto Pan Andrzej Zabawski posiada wymagany staż pracy oraz wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opracowań w problematyce zagospodarowania przestrzennego z zakresu infrastruktury technicznej, c.o., gaz. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wymaganą wiedzą z zakresu planowania przestrzennego oraz znajomością systemu sieci cieplnej i gazowej na terenie Łodzi. Posiadana wiedza oraz umiejętności umożliwią Panu Andrzejowi Zabawskiemu właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacyjnym powinni odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru, a w przypadku nie odebrania dokumentów po okresie 3 miesięcy zostaną one zniszczone.
22.03.2010
Numer oferty: 2/2010
Stanowisko: Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Termin składania dokumentów: 09.04.2010
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wolnych etatów: 1 Wymiar czasu pracy: 1/1 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: mgr inż. architekt
Informacja o wyniku naboru: Pan Grzegorz Czarczyński spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze. Pan Grzegorz Czarczyński ukończył w 1984 r. studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. Ponadto Pan Grzegorz Czarczyński w 1988 r. uzyskał uprawnienia projektanta i kierownika budowy w specjalności architektura. W 1994 r. uzyskał uprawnienia do projektowania w zakresie obiektów zabytkowych. Ponadto jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów. Pan Grzegorz Czarczyński posiada wieloletnie doświadczenie w pracy przy różnorodnych projektach. W związku z powyższym Pan Grzegorz Czarczyński posiada wymagany staż pracy w zawodzie architekta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wymaganą wiedzą z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz znajomością zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Posiadana wiedza oraz umiejętności umożliwią Panu Grzegorzowi Czarczyńskiemu właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru.
15.01.2010
Numer oferty: 1/2010
Stanowisko: Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Termin składania dokumentów: 01.02.2010
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wolnych etatów: 1/2 Wymiar czasu pracy: 1/2 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: wyższe
Informacja o wyniku naboru: Informujemy, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze (t.j. od dnia 15.01.2010r do dnia 01.02.2010r) dokumenty aplikacyjne złożył 1 kandydat, który nie spełnił wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu. Kandydat nie udokumentował posiadania wymaganego doświadczenia zawodowego w sporządzaniu opracowań z zakresu infrastruktury technicznej.
11.12.2009
Numer oferty: 6/2009
Stanowisko: Podinspektor w Oddziale Administracyjno - Organizacyjnym
Termin składania dokumentów: 28.12.2009
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wolnych etatów: 1 Wymiar czasu pracy: 1/1 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: wyższe
Informacja o wyniku naboru: Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Kobierska, zamieszkała w Łodzi. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Monika Kobierska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze. Pani Monika Kobierska ukończyła w 2009r. studia wyższe na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uzyskując tytuł magistra. Posiada wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą z zakresu. Posiadana wiedza oraz umiejętności umożliwią Pani Monice Kobierskiej właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru.
08.12.2009
Numer oferty: 5/2009
Stanowisko: Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Termin składania dokumentów: 21.12.2009
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wolnych etatów: 1/2 Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: wyższe
Informacja o wyniku naboru: Informujemy, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze (t.j. od dnia 08.12.2009 roku do dnia 21.12.2009 roku) dokumentów aplikacyjnych nie złożył żaden kandydat.
25.09.2009
Numer oferty: 4/2009
Stanowisko: Główny Projektant
Termin składania dokumentów: 09.10.2009
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wolnych etatów: 1 Wymiar czasu pracy: 1/1 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: wyższe
Informacja o wyniku naboru: Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Dariusz Boguszewski, zamieszkały w Skierniewicach. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Dariusz Boguszewski spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze. Pan Dariusz Boguszewski ukończył w 1989 r. studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ponadto Pan Dariusz Boguszewski w 1997r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w zakresie: wycena nieruchomości oraz w 2001r. studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w zakresie: urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Pan Dariusz Boguszewski jest członkiem Okręgowej Izby Urbanistów. W latach 1995r. – 2009r. zatrudniony w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Skierniewicach na stanowisku Dyrektora. W związku z powyższym Pan Dariusz Boguszewski posiada wymagany staż pracy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak również wymagany staż na stanowisku kierowniczym związanym ze sporządzaniem planów miejscowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wymaganą wiedzą z zakresu planowania przestrzennego. Posiadana wiedza oraz umiejętności umożliwią Panu Dariuszowi Boguszewskiemu właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru.
10.04.2009
Numer oferty: 3/2009
Stanowisko: Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Termin składania dokumentów: 20.04.2009
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wolnych etatów: 1 Wymiar czasu pracy: 1/1 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp) Wykształcenie: wyższe magisterskie (specjalność Ochrona Środowiska)
Informacja o wyniku naboru: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź Informuje, że nabór na stanowisko Projektanta nie został rozstrzygnięty. Uzasadnienie: Informujemy, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze (tj. od dnia 09.04.2009r. do 20.04.2009r.) dokumentów aplikacyjnych nie złożył żaden kandydat.
09.04.2009
Numer oferty: 2/2009
Stanowisko: Asystent w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Termin składania dokumentów: 20.04.2009
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:

Liczba wolnych etatów: 1
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe – architekt krajobrazu

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • Wykonywanie opracowań, zagadnień z zakresu kształtowania krajobrazu w ramach prac nad planami zagospodarowania przestrzennego, koncepcjami, programami oraz w ramach monitoringu przestrzeni miasta,

Wymagania:
warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • umiejętność zastosowania wiedzy specjalistycznej z zakresu kształtowania krajobrazu w opracowaniach planistycznych, koncepcjach, projektach dotyczących kształtowania terenów zieleni,
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych (sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe),
 • umiejętność obsługi programów: ArcGIS, AutoCAD, Photoshop w stopniu dobrym,

dodatkowe:

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • komunikatywność, sumienność,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
 • oświadczenie osoby przystępującej do naboru, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (załącznik nr 2),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik nr 3 (w przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany przedłożyć w MPU zaświadczenie z Krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – 94-016 Łódź ul. Wileńska 53/55, z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi”

w terminie do 20 kwietnia 2009 r.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.mpu.lodz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, ul. Wileńska 53/55.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. .o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Informuję, że administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. Wileńska 53/55. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych istnieje na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacyjnym powinni odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru, a w przypadku nie odebrania dokumentów po okresie 3 miesięcy zostaną one zniszczone.


p.o. Dyrektora
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
mgr inż. arch. Izolda Buzar

Informacja o wyniku naboru:

Wynik rekrutacji:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Izabela Maj, zamieszkała w Ksawerowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Izabela Maj spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze.
Pani Izabela Maj ukończyła w 2007r. studia wyższe na kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera.
W czerwcu 2008r. Pani Izabela Maj rozpoczęła staż w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w czasie , którego pod kierunkiem przełożonego brała udział w przygotowywaniu konkursów i koncepcji urbanistycznych wykorzystując do tego program AutoCAD. Od października 2008r. jako asystent w Oddziale Studium i Monitoringu w programie ArcView przygotowywała część graficzną do rozdziału poświęconego dziedzictwu kulturowemu w projekcie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą z zakresu kształtowania krajobrazu w opracowaniach planistycznych i projektach dotyczących kształtowania terenów zieleni.
Posiada wiedza oraz umiejętności umożliwią Pani Izabeli Maj właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacyjnym powinni odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru, a w przypadku nie odebrania dokumentów po okresie 3 miesięcy zostaną one zniszczone.

09.04.2009
Numer oferty: 1/2009
Stanowisko: Asystent w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Termin składania dokumentów: 20.04.2009
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – 94-016 Łódź ul. Wileńska 53/55, z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi” w terminie do 20 kwietnia 2009 r. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). Aplikacje, które wpłyną do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.mpu.lodz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, ul. Wileńska 53/55. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. .o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Informuję, że administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. Wileńska 53/55. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych istnieje na podstawie: 1) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) 2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacyjnym powinni odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru, a w przypadku nie odebrania dokumentów po okresie 3 miesięcy zostaną one zniszczone. p.o. Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi mgr inż. arch. Izolda Buzar
Informacja o wyniku naboru: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Jakub Obrzydowski, zamieszkały w Grotnikach. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Jakub Obrzydowski spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko urzędnicze. Pan Jakub Obrzydowski ukończył w 2008r. studia wyższe na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra. Od listopada 2008r. jako asystent w Oddziale Planów Miejscowych w programie AutoCad wykonywał wiele opracowań graficznych, w tym koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych, rysunków analiz zasadności do przystąpienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wymaganą znajomością przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz zasad funkcjonowania samorządu. Posiadana wiedza oraz umiejętności umożliwią Panu Jakubowi Obrzydowkiemu właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacyjnym powinni odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru, a w przypadku nie odebrania dokumentów po okresie 3 miesięcy zostaną one zniszczone.

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO