Opracowania

Głównymi zadaniami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej są:

 • sporządzanie projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi i zmian tego dokumentu,
 • sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi i zmian planów obowiązujących,
 • wykonywanie czynności formalno–prawnych związanych ze sporządzaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie oraz pozyskiwanie opracowań specjalistycznych do sporządzanych przez Pracownię projektów Studium i planów miejscowych,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę przechowywanie i ewidencjonowanie planów miejscowych.

Zarówno plan miejscowy jak i studium są sporządzane przez prezydenta miasta i uchwalane przez radę miasta. Zasady i tryb ich sporządzania określa Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium to najważniejszy dokument określający politykę przestrzenną. Jako dokument o charakterze ogólnym nie odnosi się do pojedynczych nieruchomości, ale do miasta jako całości.

Składa się on z dwóch części:

 • uwarunkowań
 • kierunków rozwoju

Pierwsza z nich dotyczy oceny obecnego stanu miasta natomiast druga wyznacza kierunki jego rozwoju, czyli politykę przestrzenną miasta. Obie części posiadają część tekstową oraz graficzną.

Studium, w odróżnieniu od planu miejscowego, nie jest aktem prawa miejscowego (czyli nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych). Ustalenia studium są wiążące dla planów miejscowych, dlatego istotne jest zapoznanie się z jego treścią i uczestniczenie w procesie jego powstawania.

Określa się w nim w szczególności kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów, zasady ochrony środowiska, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, kierunki rozwoju komunikacji, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego i inne.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Sporządzane są w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Opracowanie to składa się z części tekstowej i graficznej. MPZP musi być zgodne z zapisami zawartymi w studium. Każdy plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i jest podstawą do wydawania decyzji administracyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa m.in.:

 • przeznaczenie terenów,
 • linie rozgraniczające o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
 • rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • zasady ochrony środowiska oraz
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
 • zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

Czas wymagany do sporządzenia miejscowego planu zależy od wielkości i problematyki przestrzennej obszaru i wynosi średnio 1,5-2 lata.

Procedura sporządzania projektów miejscowych planów oraz studium

 

Wnioski i uwagi do planów/studium


WNIOSKI
przyjmowane są na początku procedury planistycznej.

Każdy mieszkaniec chcący wpłynąć na charakter zmian przestrzennych ma taką możliwość poprzez złożenie wniosku do miejscowego planu/studium zagospodarowania przestrzennego w przeciągu 21 dni od ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Łodzi informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu/studium. Każde ze zgłoszeń podlega indywidualnemu rozpatrzeniu.

UWAGI przyjmowane są do projektu miejscowego planu/studium.

Możliwość oceny rozwiązań proponowanych w miejscowym planie/studium otwiera się w trakcie wyłożenia projektu planu/studium do publicznego wglądu, kiedy to mieszkańcy mają okazję przedstawić swoje uwagi.
 

Zarówno WNIOSKI jak i UWAGI należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Czemu służą opracowania planistyczne?


W dużym skrócie: poprawie jakości życia każdego mieszkańca miasta. Komfort przebywania w ośrodku miejskim zależy od szeregu czynników o charakterze społecznym, ekonomicznym i technicznym, a także – co nie mniej istotne – struktury przestrzennej miasta. Racjonalne, zrównoważone gospodarowanie przestrzenią należy do jednego z priorytetowych zadań samorządu terytorialnego, realizowanego m.in. przy pomocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W planowaniu i zagospodarowaniu uwzględnia się zwłaszcza:

 • ochronę ładu przestrzennego,
 • walory architektoniczne i krajobrazowe,
 • ochronę środowiska,
 • ochronę dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej,
 • ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • walory ekonomiczne przestrzeni,
 • prawo własności,
 • potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • potrzeby interesu publicznego.

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO