Technologie

Cyfrowa makieta miasta

Rozwój technologiczny daje możliwość wprowadzenia do planowania trzeciego wymiaru. Jest to istotne zarówno na etapie planowania, jak również podczas prezentacji mieszkańcom projektu planu miejscowego. Z tego względu w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powstają cyfrowe modele 3D. Dają one możliwość sprawdzenia w praktyce założonych wskaźników, wykonania symulacji zacieniania oraz innych analiz planistycznych. W konsultacjach z mieszkańcami są skutecznym narzędziem prezentacji zamierzeń projektanta i ukazują, czym założenia te będą skutkowały w przestrzeni miasta.

Komponenty makiet cyfrowych

Do budowy cyfrowych makiet 3D wykorzystywane są dane z różnych źródeł, a ich integracja stanowi obecnie największe wyzwanie. Do budowy makiet wykorzystywane są między innymi narzędzia z zakresu skaningu laserowego oraz zdjęć ukośnych.

Zdjęcia ukośne
Dane w postaci 22 tysięcy zdjęć lotniczych zostały dostarczone przez firmę MGGP Aero, pochodzą z dwóch nalotów, wykonanych w latach 2012/13. Na podstawie zdjęć ukośnych opracowano cztery ortofotomapy ukośne, które zostały udostępnione, dla wszystkich mieszkańców na stronie: foto.mpu.lodz.pl

Budynki 3D
Na podstawie zdjęć ukośnych opracowano 50 tys. modeli budynków 3D, z wiernie odzwierciedlonymi dachami, w szczegółowości CityGML LOD2. Pozyskane dane obejmują obszar w granicach łódzkiej kolei obwodowej tj. około 80 km2. Pozyskane dane są systematycznie teksturowane z wykorzystaniem zdjęć ukośnych oraz wykonanej w terenie inwentaryzacji fotograficznej. Ponadto testowane są inne metody pozyskiwania zabudowy w formie siatki mesh powstającej w oparciu o dane pozyskane ze skaningu lotniczego, skaningu naziemnego oraz zdjęć wykonanych podczas nalotów dronem.

Inwentaryzacja zieleni
Na podstawie zdjęć ukośnych opracowano również inwentaryzację zieleni na którą składa się 30 tys. krzewów oraz 190 tys. drzew, ze wskazaniem ich typu, wysokości i średnicy korony.

Numeryczny model terenu (NMT)
Czyli odzwierciedlenie ukształtowania terenu na podstawie wysokości topograficznych.

Skaning laserowy
Poza wspomnianym wcześniej skaningiem lotniczym część zabudowy jest również inwentaryzowana przy pomocy stacjonarnego skanera naziemnego. Uzyskana chmura punktów może być przetworzona na obiekt typu mesh będący wirtualną reprezentacją budynku w modelach 3D.

Modele małej architektury
Obiekty o prostszej geometrii wykorzystywane w przestrzeni miejskiej w Łodzi są modelowane i teksturowane oraz zbierane w formie bazy danych. Obiekty szczególne, takie jak pomniki są pozyskiwane przy pomocy skaningu naziemnego. Obie formy mogą być następnie wykorzystywane w makietach urbanistycznych.

Inwentaryzacja przestrzeni - panorama 360


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO