Program operacyjny

Inwestycje

Zielone Polesie podzielono na 158 inwestycji obejmujących:

1. układ komunikacyjny

 • reprezentacyjne deptaki lub bulwary miejskie z tramwajem,
 • przebudowa ulic podstawowego układu komunikacji kołowej,
 • realizacja ulic - ogrodów,
 • realizacja ciągów pieszych,
 • przebudowa gminnych dróg wewnętrznych;

2. przestrzeń publiczna

 • realizacja przestrzeni publicznej w Kwartale Kultury,
 • realizacja płyty placu Barlickiego (patrz - Zielony Rynek);

3. zieleńce

 • realizacja parków kieszonkowych,
 • doposażenie i uzupełnienie istniejących zieleńców;

4. Zielony Rynek

 • budowa nowej hali Zielonego Rynku na sąsiadujących z płytą placu terenach gminnych,
 • realizacja przestrzeni publicznej o charakterze placu/ parku;

5. wykupy terenów

 • wykupy gruntów pod realizację parków, ciągów pieszych, nowej zabudowy jednorodzinnej, itd.

Harmonogram

Konstrukcja harmonogramu realizacji zadań drogowych

 Harmonogram realizacji zadań drogowych opracowano wraz z Zarządem Inwestycji Miejskich z uwzględnieniem:

 • kluczowych inwestycji już ustalonych - budowa tunelu średnicowego pod Łodzią, przechodzącego przez obszar opracowania, wymagającego zamknięcia ulicy Kościuszki/ Zachodniej będącej wschodnią obwodnic obszaru Na czas budowy przystanku kolejowego na Kościuszki/Zielonej, ulice w obszarze opracowania przejmą część ruchu północ - południe,
 • realizacji/ ukończenia systemu dróg odbarczających wokół Starego Polesia, szczególnie ulicy Karskiego w północno-zachodnim fragmencie obszaru opracowania tak, aby umożliwić uspokojenie ruchu wewnątrz dzielnicy,
 • systemu realizacji ulic ogrodów w systemie "rybiej ości" - najpierw budując ulice o uspokojonym ruchu wokół jednej z dróg wschód - zachód i podejścia do niej, na koniec spinając system tą drogą,
 • konieczności zapewnienia ciągłości obsługi komunikacji zbiorowej i kołowej w obszarze opracowania,
 • kolejności realizacji zadań w siedmiu obszarach.

Harmonogram pozostałych inwestycji

Pozostałe inwestycje zostały - tam, gdzie to możliwe - spięte z inwestycjami drogowymi tak, aby zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców oraz żeby skoordynować prace projektowe. W szczególności dotyczy to obszarów oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako strefy wspólnego zagospodarowania terenów. Przykładem jest koordynacja projektów i realizacji odcinka ulicy - ogrodu i przyległego parku kieszonkowego tak, aby uzyskać efekt jednej przestrzeni zielonej.

Ze względu na rozmiar Starego Polesia, Inwestycje podzielono na siedem obszarów, w których są one zgrupowane przestrzennie i czasowo tak, aby ich oddziaływanie było skumulowane.

Planowane jest rozpoczęcie wprowadzania zmian w obrębie Starego Polesia od obszaru I, który jest najgęściej zaludniony, na również najgęstszą siatkę ulic, największą liczbę potencjalnych odbiorców zmian.

Plany miejscowe

Plany miejscowe jako narzędzie wykonawcze koncepcji Zielonego Polesia

Program Zielone Polesie powstał jako materiał koncepcyjny dla dzielnicy Stare Polesie poprzedzający opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Stanowi on łącznik pomiędzy zbyt ogólną skalą Studium, nie pochylającego się nad zagadnieniami organizacji dzielnicy, a szczegółowością miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decydującego o możliwościach przekształceń każdej konkretnej działki.

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dzielnicy w postaci modelu, rozwiązania sektorowe - komunikacja, przestrzeń publiczna, zieleń, zabytki, projekty specjalne - zostały bezpośrednio zapisane w planach miejscowych do takiego stopnia, do jakiego pozwala ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W projektach planów zawarto m.in. zapisy dotyczące ustaleń dla zabytków umożliwiających ich dopasowanie do potrzeb XXI wieku, ustalenia dla nowej zabudowy, zgodnie z typologią zabudowy, możliwe przeznaczenia terenu zgodne z koncepcją dla dzielnicy, wysokości zabudowy w zależności od typologii ulic i przestrzeni publicznych, hierarchię układu drogowego, sposób zagospodarowania terenów zieleni i ulic - ogrodów, tereny pod przeniesienie hal Zielonego Rynku, zapisy w zakresie ograniczania zanieczyszczenia świetlnego, i wiele innych elementów programu Zielone Polesie.

Plany miejscowe jako narzędzie służące realizacji inwestycji miejskich

Realizacja wielu inwestycji ujętych w programie Zielone Polesie nie jest możliwa bez wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zależy od tego m.in: możliwość realizacji ulic - ogrodów (związana ze zdeklasowaniem dróg w obszarze opracowania), możliwość pozyskania terenów pod zieleń publiczną - np. parki kieszonkowe, ciągi piesze udrażniające kwartały, możliwość zabezpieczenia płyty placu Barlickiego na potrzeby czterdziestotysięcznej lokalnej społeczności, możliwość przeprowadzenia tunelu średnicowego, możliwość stosowania zmniejszonych odległości pomiędzy budynkami (jak dla zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z warunkami technicznymi), możliwość wprowadzenia zabudowy jednorodzinnej itd.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO