Dyskusje publiczne/spotkania otwarte

REJESTRACJA UDZIAŁU W DYSKUSJI / SPOTKANIU OTWARTYM

Dyskusje publiczne/spotkania otwarte w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi realizowane są w trybie on-line. Więcej szczegółów poniżej na niniejszej stronie w dziale "Regulamin przeprowadzenia dyskusji publicznej/spotkań otwartych w MPU". Poniżej przedstawiamy listę dyskusji/spotkań otwartych zaplanowanych w najbliższym czasie (uwaga! linki otwierają się w nowym oknie):

 1. Spotkanie otwarte dotyczące przystąpienia 357 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic Duńskiej i Traktorowej.

  • Termin konsultacji społecznych projektu: 04.07.2024 r. - 02.08.2024 r.

  • Termin spotkania otwartego: 16.07.2024 r., godz. 15:30-17:00 (organizowana w trybie on-line)

  • Rejestracja uczestników: Zarejestruj się

  • Termin zbierania uwag: do 02.08.2024 r.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

 1. Jak wziąć udział w dyskusji publicznej/spotkaniu otwartym:

  • Zarejestruj się na dyskusję/spotkanie otwarte poprzez formularz dostępny na stronie: https://mpu.lodz.pl/opracowania/dyskusje-publiczne/spotkania-otwarte/ - po jego wypełnieniu dostaniesz na podany adres e-mail zaproszenie do dołączenia do dyskusji/spotkania otwartego,

  • Kliknij w link „Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams” ,wybierz opcję: „Kontynuuj w tej przeglądarce” lub "Otwórz Microsoft Teams",

  • Wypełnij pole "wpisz nazwę": wpisz imię i nazwisko (podana nazwa będzie widoczna dla pozostałych uczestników dyskusji w trakcie jej trwania),

  • Pod polem "wpisz nazwę" wybierz odpowiednie ustawienia dźwięku i obrazu (jeżeli zamierzasz zabrać głos w dyskusji - upewnij się, że na Twoim urządzeniu działają funkcje dźwięku i obrazu  mikrofon, kamera),

  • Kliknij „Dołącz teraz” (przejdziesz do poczekalni, z której organizator wpuści Cię na spotkanie).

 2. Jak zabrać głos w dyskusji publicznej/podczas spotkania otwartego:

  • Po dołączeniu do spotkania w celu usprawnienia jego przebiegu - prosimy o wyciszenie mikrofonów (organizator także może wyciszać mikrofony lub moderować czat w celu zachowania porządku dyskusji),
  • Chęć zabrania głosu w dyskusji/spotkaniu otwartym zgłoś poprzez opcję „podnieś rękę” (czekaj na zaproszenie organizatora do zabrania głosu),
  • Możesz także zadać pytanie poprzez czat.

Informacja dot. dyskusji publicznych/spotkań otwartych przeprowadzanych w MPU w Łodzi za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w trybie on-line)

Dyskusja publiczna, w trybie on-line (drogą elektroniczną), przeprowadzana jest w oparciu o art. 17 pkt 9 oraz o art. 8d ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977, 1506 i 1597) w zw. z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2023 r. poz. 1688), dalej zwana „nowelizacją”. Dyskusja publiczna dotyczy rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonym do publicznego wglądu. Ustawodawca przewidział możliwość organizacji dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

Natomiast spotkanie otwarte w trybie on-line (drogą elektroniczną), przeprowadzane jest w oparciu o art. 17 pkt 11 oraz o art. 8i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 2029 i 2739). Spotkanie otwarte dotyczy rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poddanego konsultacjom społecznym. Ustawodawca przewidział możliwość organizacji spotkania otwartego za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, w sposób umożliwiający interesariuszom wypowiadanie się, zadawanie pytań i zgłaszanie uwag, a także zadawanie pytań w formie zapisu tekstowego.

W związku z powyższym, do dyskusji publicznych/spotkań otwartych, które przeprowadzane są w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w trybie on-line, zastosowanie mają nw. zasady:

 1. Dyskusje publiczne/spotkania otwarte w trybie on-line organizowane są  za pośrednictwem platformy Microsoft Teams dostępnej dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania Informacja dla użytkowników końcowych oprogramowania.
 2. Informacje dla użytkowników końcowych oprogramowania (Uczestników dyskusji publicznej/spotkania otwartego):
  1. Warunkiem uczestnictwa w dyskusji/spotkaniu otwartym jest zarejestrowanie swojego udziału w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu/konsultacjach społecznych projektu planu ogólnego albo planu miejscowego lub ich zmian.
  2. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłane imienne zaproszenie dla uczestnika.
  3. Aby wejść do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja/spotkanie otwarte, należy wykorzystać link z wiadomości mail otrzymanej po rejestracji.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do wejścia do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja/spotkanie otwarte, zapewniając następujące minimalne warunki techniczne:
   1. należy użyć najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome, Edge, Firefox lub Safari na komputerze lub urządzeniu mobilnym. UWAGA! Na innych przeglądarkach tj. Opera, Internet Explorer lub nieaktualnych wersjach wszystkich przeglądarek, mogą wystąpić utrudnienia i organizator dyskusji (MPU w Łodzi) nie ponosi za nie odpowiedzialności,
   2. konieczny jest dostęp do Internetu o prędkości pobierania min. 512 kbps.
 3. Dyskusja publiczna/spotkanie otwarte w trybie on-line będzie przebiegała/o w następującym porządku:
  1. informacją moderatora dyskusji/spotkania otwartego o zasadach jej prowadzenia,
  2. prezentacja projektu dokumentu podlegającego wyłożeniu do publicznego wglądu/konsultacjom społecznym, którego dyskusja/spotkanie otwarte dotyczy, 
  3. zadawanie pytań, zabieranie głosu przez uczestników, odpowiedzi na pytania, oświadczenia, wyjaśnienia,
  4. podsumowanie dyskusji/spotkania otwartego;
 4. W trakcie dyskusji/spotkania otwartego, Uczestnik może:
  1. zadać pytanie pisemnie, poprzez wysłanie pytania publicznie widocznego w oknie czatu,
  2. zgłosić chęć zabrania głosu w trybie audio/video poprzez wysłanie prośby o udzielenie głosu publicznie widocznej w oknie czatu i poczekać na udzielenie głosu przez Prezentera.

Uwagi złożone w trakcie wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z art. 67 ust. 3 pkt 4 nowelizacji, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź lub na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w wyznaczonym terminie. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Uwagi złożone w trakcie konsultacji społecznych aktu planowania przestrzennego

Stosownie do art. 8g ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: mpu@mpu.lodz.pl, ePUAP), na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Uwagi składane w postaci papierowej należy składać na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 19, 90-418 Łódź.

Składający uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Zgłaszanie uwag możliwe jest także podczas spotkania otwartego.

5. W trakcie dyskusji/spotkania otwartego, Uczestnik może zabrać głos w formie pisemnej (tekstowej) lub z użyciem przekazu w formie audio/video.

6. Z dyskusji publicznej/ze spotkania otwartego sporządzany jest protokół. Przebieg dyskusji publicznej/spotkania otwartego może być rejestrowany w celu sporządzenia protokołu.

7. W przypadku braku możliwości udziału w dyskusji publicznej prowadzonej w trybie on-line, istnieje możliwość konsultacji z pracownikiem zespołu projektowego prowadzącego projekt studium lub planu miejscowego - w ramach wyłożenia projektu MPZP do publicznego wglądu. Z projektem będzie można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w dni robocze (w wyznaczonych godzinach), a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.mpu.lodz.pl.

W przypadku braku możliwości udziału w spotkaniu otwartym prowadzonym w trybie on-line, istnieje możliwość konsultacji z projektantem aktu planowania przestrzennego w ramach dyżuru projektanta MPZP. Projekt planu ogólnego lub planu miejscowego albo ich zmian wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony, w terminie trwania konsultacji społecznych, w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w dni robocze (w wyznaczonych godzinach), a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.mpu.lodz.pl.

Dane kontaktowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
ul. Kościuszki 19
90-418 Łódź

Tel.: + 48 (42) 628-75-00
Fax: +48 (42) 628-75-03
mpu@mpu.lodz.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek: od 07:30 do 15:30

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
w związku ze sporządzaniem aktów planowania przestrzennego dla miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej zwanym jako: „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Kościuszki 19, 90-418 Łódź, tel.: 42 628 75 00, adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl; dalej zwanym jako „ADO”;
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
  z Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Panem Michałem Gajewskim, e-mail: iod@mpu.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia projektów aktów planowania przestrzennego dla miasta Łodzi na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ustawowych obowiązków ADO, wynikających z art. 17 pkt. 4, 9, 11, 12 i 14 w zw. z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506 i 1597) albo z art. 17 pkt. 4, 9, 11, 13 i 14 oraz art. od 8g do 8k ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz § 12 pkt 15 i 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2023 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) albo § 11 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. poz. 2404),
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – poprzez nagranie przebiegu dyskusji publicznej/spotkania otwartego w celu rzetelnego sporządzenia protokołu z dyskusji/spotkania otwartego, zagwarantowania sprawnego i niczym niezakłóconego jej przebiegu oraz zapewnienia prawidłowości przebiegu procedury planistycznej, w związku z art. 8i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739),
 4. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 729),
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739),
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi mogą być udostępnione innym odbiorcom tj.:
  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne);
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Nagrania z przebiegu dyskusji publicznej/spotkania otwartego (pliki audio i wideo) będą przetwarzane do momentu sporządzenia protokołu z dyskusji/spotkania, po czym zostaną trwale usunięte.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO
  • sprostowania danych, na podstawie art.16RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17RODO;
  • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21RODO.
   Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub do wszczęcia postępowania przed właściwym Sądem Okręgowym z tytułu naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania.
 3. Decyzje wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym dane te nie będą podlegać profilowaniu.

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO