Studium

Studium to najważniejszy dokument określający politykę przestrzenną. Jako dokument o charakterze ogólnym nie odnosi się do pojedynczych nieruchomości, ale do miasta jako całości.

Składa się on z dwóch części:

  • uwarunkowań
  • kierunków rozwoju

Pierwsza z nich dotyczy oceny obecnego stanu miasta, natomiast druga wyznacza kierunki jego rozwoju, czyli politykę przestrzenną miasta. Obie części posiadają część tekstową oraz graficzną.

Studium, w odróżnieniu od planu miejscowego, nie jest aktem prawa miejscowego (czyli nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych). Ustalenia studium są wiążące dla planów miejscowych, dlatego istotne jest zapoznanie się z jego treścią i uczestniczenie w procesie jego powstawania.

Dokumentem planistycznym obowiązującym obecnie dla całego obszaru miasta jest "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. oraz uchwałą Nr LII/1605/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2021 r.

Poniżej prezentujemy:

  1. Studium uchwalone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.
  2. Studium uchwalone w 2018 r., z wyróżnieniem zmian dokonanych uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.
  3. Studium uchwalone w 2018 r., z wyróżnieniem zmian dokonanych uchwałami: Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. oraz Nr LII/1605/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2021 r.

Studium obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - 2018
Nazwa: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - 2018
Data uchwalenia: 2018-03-28
Uchwała: Uchwała Nr LXIX/1753/18
Przejdź do strony studium
2019. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nazwa: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data uchwalenia: 2019-03-06
Uchwała: Uchwała Nr VI/215/19
Przejdź do strony studium
2021. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg
Nazwa: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg
Data uchwalenia: 2021-12-22
Uchwała: Uchwała Nr LII/1605/21
Przejdź do strony studium

Przystąpienia do studium i do zmian

2022. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie aktualizacji struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta w jednostkach „O - tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo” i wprowadzenia innych niezbędnych zmian
Nazwa: 2022. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie aktualizacji struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta w jednostkach „O - tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo” i wprowadzenia innych niezbędnych zmian
Data podjęcia: 2022-11-16
Uchwała: LXVIII/2025/22
Prowadzący: Barbara Wysmyk - Lamprecht
Przejdź do strony przystąpienia

Archiwum

2010. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - 2010-2018
Nazwa: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - 2010-2018
Data uchwalenia: 2010-10-24
Uchwała: XCIX/1826/10
Okres obowiązywania: 2010 - 2018
Przejdź do strony studium archiwalnego
Kontakt
RODO