Opracowania

Głównymi zadaniami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej są:

 • sporządzanie projektów planu ogólnego miasta Łodzi i zmian tego dokumentu,
 • sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi i zmian planów obowiązujących,
 • wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych ze sporządzaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem planu ogólnego miasta Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie oraz pozyskiwanie opracowań specjalistycznych do sporządzanych przez Pracownię projektów planu ogólnego i planów miejscowych,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie i ewidencjonowanie planów miejscowych.

Zarówno plan miejscowy jak i plan ogólny są sporządzane przez prezydenta miasta i uchwalane przez radę miasta. Zasady i tryb ich sporządzania określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami).

Plan ogólny – w trakcie sporządzania

Plan ogólny to dokument planistyczny uchwalany dla całego obszaru miasta będący aktem prawa miejscowego. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych jak i dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Plan ogólny miasta Łodzi zastąpi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – będzie obowiązywało do 31.12.2025

Studium to najważniejszy dokument określający politykę przestrzenną. Jako dokument o charakterze ogólnym nie odnosi się do pojedynczych nieruchomości, ale do miasta jako całości.

Składa się on z dwóch części:

 • uwarunkowań
 • kierunków rozwoju

Pierwsza z nich dotyczy oceny obecnego stanu miasta natomiast druga wyznacza kierunki jego rozwoju, czyli politykę przestrzenną miasta. Obie części posiadają część tekstową oraz graficzną.

Studium, w odróżnieniu od planu miejscowego, nie jest aktem prawa miejscowego (czyli nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych). Ustalenia studium są wiążące dla planów miejscowych, dlatego istotne jest zapoznanie się z jego treścią i uczestniczenie w procesie jego powstawania.

Określa się w nim w szczególności kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów, zasady ochrony środowiska, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, kierunki rozwoju komunikacji, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego i inne.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Sporządzane są w celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Opracowanie to składa się z części tekstowej i graficznej. MPZP muszą być zgodne z zapisami zawartymi w studium lub planie ogólnym (w zależności od terminu rozpoczęcia procedury sporządzania planu i jego etapu sporządzania w momencie wejścia w życie planu ogólnego). Każdy plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i jest podstawą do wydawania decyzji administracyjnych. Realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne musza być zgodne z zapisami planu miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa m.in.:

 • przeznaczenie terenów,
 • linie rozgraniczające o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
 • rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • zasady ochrony środowiska oraz
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
 • zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

Procedura sporządzania projektów miejscowych planów oraz planu ogólnego

 

Wnioski i uwagi do planów/planu ogólnego

WNIOSKI przyjmowane są na początku procedury planistycznej.

Każda osoba/firma/instytucja chcąca wpłynąć na charakter zmian przestrzennych ma taką możliwość poprzez złożenie wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/planu ogólnego w terminie wskazanym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Łodzi o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego/planu ogólnego.
 

UWAGI przyjmowane są do projektu planu miejscowego/planu ogólnego.

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu/konsultacji społecznych każda osoba/firma/instytucja ma możliwość złożenia uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/planu ogólnego w terminie wskazanym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Łodzi o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu miejscowego/planu ogólnego.  

Zarówno WNIOSKI jak i UWAGI do dokumentów planistycznych należy składać zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu z wykorzystaniem formularza zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509). Wniosek bądź uwagę należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: mpu@mpu.lodz.pl, ePUAP), na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wnioski bądź uwagi składane w postaci papierowej należy składać na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 19, 90-418 Łódź.

Czemu służą opracowania planistyczne?

W dużym skrócie: poprawie jakości życia każdego mieszkańca miasta. Komfort przebywania w ośrodku miejskim zależy od szeregu czynników o charakterze społecznym, ekonomicznym i technicznym, a także – co nie mniej istotne – struktury przestrzennej miasta. Racjonalne, zrównoważone gospodarowanie przestrzenią należy do jednego z priorytetowych zadań samorządu terytorialnego, realizowanego m.in. przy pomocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W planowaniu i zagospodarowaniu uwzględnia się zwłaszcza:

 • ochronę ładu przestrzennego,
 • walory architektoniczne i krajobrazowe,
 • ochronę środowiska,
 • ochronę dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej,
 • ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • walory ekonomiczne przestrzeni,
 • prawo własności,
 • potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • potrzeby interesu publicznego.

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO