Miejska Pracownia Urbanistyczna

Dyskusje publiczne

Rejestracja udziału w dyskusji

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, dyskusje publiczne realizowane będą w trybie on-line. Więcej szczegółów poniżej na niniejszej stronie w dziale "Regulamin przeprowadzenia dyskusji publicznej w MPU". Poniżej przedstawiamy listę dyskusji zaplanowanych w najbliższym czasie (uwaga! linki otwierają się w nowym oknie):

Obecnie nie jest zaplanowana żadna dyskusja publiczna.


 

 

INSTRUKCJE OBSŁUGI

1. Jak wziąć udział w dyskusji publicznej:

 • Zarejestruj się na dyskusję poprzez formularz dostępny na stronie: https://mpu.lodz.pl/opracowania/dyskusje-publiczne/ - po jego wypełnieniu dostaniesz na podany adres mail zaproszenie do dołączenia do dyskusji,
 • Kliknij w link „Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams” ,wybierz opcję: „Kontynuuj w tej przeglądarce” lub "Otwórz Microsoft Teams",
 • Wypełnij pole "wpisz nazwę": wpisz imię i nazwisko (podana nazwa będzie widoczna dla
  pozostałych uczestników dyskusji w trakcie jej trwania),
 • Pod polem "wpisz nazwę" wybierz odpowiednie ustawienia dźwięku i obrazu (jeżeli zamierzasz zabrać głos w dyskusji - upewnij się, że na Twoim urządzeniu działają funkcje dźwięku i obrazu – mikrofon, kamera),
 • Kliknij „Dołącz teraz” (przejdziesz do poczekalni, z której organizator wpuści Cię na spotkanie).


2. Jak zabrać głos w dyskusji publicznej:

 • Po dołączeniu do spotkania w celu usprawnienia jego przebiegu - prosimy
  o wyciszenie mikrofonów (organizator także może wyciszać mikrofony lub moderować czat w
  celu zachowania porządku dyskusji),
 • Chęć zabrania głosu w dyskusji zgłoś poprzez opcję „podnieś rękę” (czekaj na zaproszenie
  organizatora do zabrania głosu),
 • Możesz także zadać pytanie poprzez czat.

Regulamin przeprowadzenia dyskusji publicznej w MPU

Dyskusja publiczna realizowana w trybie on-line (drogą elektroniczną), przeprowadzana jest na podstawie zapisów:

 • ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r . o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwana Tarczą 4 (Dz.U. 2020 poz. 1086),
 • art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

W ramach zmian wprowadzonych w Tarczy 4 ustawodawca m.in. dopuścił możliwość organizacji dyskusji publicznych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przy jednoczesnej transmisji obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

W związku z powyższym, od początku sierpnia br. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zmienia zasady organizacji wyłożeń projektów MPZP do publicznego wglądu oraz prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych tj.:

 1. Dyskusje publiczne organizowane będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams dostępnej dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, Informacja dla użytkowników końcowych oprogramowania
 2. Warunkiem uczestnictwa w dyskusji jest zarejestrowanie swojego udziału w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.
 3. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłane imienne zaproszenie dla uczestnika.
 4. Aby wejść do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja, należy wykorzystać link z wiadomości mail otrzymanej po rejestracji.
 5. Uczestnik zobowiązuje się wejść do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja, zapewniając następujące minimalne warunki techniczne:
  a) Użyć najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Safari na komputerze lub urządzeniu mobilnym. UWAGA! Na innych przeglądarkach tj. Edge, Opera, Internet Explorer lub nieaktualnych wersjach wszystkich przeglądarek, mogą wystąpić utrudnienia i Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.
  b) Zapewnić dostęp do Internetu o prędkości pobierania min. 512 kbps.
 6. W trakcie dyskusji, Uczestnik może zabrać głos:
  a) pisemnie, poprzez wysłanie pytania publicznie widocznego w oknie czatu.
  b) zgłosić chęć zabrania głosu w trybie audio/video poprzez wysłanie prośby o udzielenie głosu publicznie widocznej w oknie czatu i poczekać na udzielenie głosu przez Prezentera.
  c) zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź lub na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w wyznaczonym terminie. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.
 7. W trakcie dyskusji, Uczestnik może zabrać głos w formie pisemnej (tekstowej lub zabranie głosu w formie audio/video.
 8. W przypadku braku możliwości udziału w dyskusji prowadzonej w trybie zdalnym, istnieje możliwość konsultacji z zespołem projektowym w ramach wyłożenia projektu MPZP do publicznego wglądu. Z projektem będzie można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w dni robocze (w wyznaczonych godzinach). Ze względu na pandemię COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni oraz używanie rękawiczek ochronnych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi, https://mpu.lodz.pl/komunikaty/wydarzenia/artykul/uwaga-id35039/2020/6/15/

Dyskusja publiczna w trybie zdalnym będzie przebiegała w następującym porządku: każda dyskusja będzie się rozpoczynać informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez moderatora, w następnej kolejności odbywać się będzie prezentacja projektu MPZP, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań w formie pisemnej (tekstowej) lub zabranie głosu w trybie audio/video w dyskusji.

Wnioski, opinie, czy uwagi do projektów MPZP składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek / opinia / uwaga dotyczą. Można je składać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Dane kontaktowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
ul. Kościuszki 19
90-418 Łódź

Tel.: + 48 (42) 628-75-00
Fax: +48 (42) 628-75-03
mpu@mpu.lodz.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
 • wtorki: od 09:00 do 17:00

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
w związku ze sporządzanie, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej jako: RODO uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Kościuszki 19, 90-418 Łódź, tel.: 42 628 75 00, e-mail: mpu@mpu.lodz.pl;
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Panem Mariuszem Stępniewskim, tel.: 42 628 75 65, e-mail: iod@mpu.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ustawowych obowiązków ADO, wynikających z art. 17 pkt. 4, 9, 11, 12 i 14 w zw. z art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587),
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – nagranie przebiegu dyskusji publicznej w celu rzetelnego sporządzenia protokołu z dyskusji, zagwarantowania sprawnego i niczym niezakłóconego jej przebiegu oraz zapewnienia prawidłowości przebiegu procedury planistycznej, w związku z art. 8d ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ),
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922),
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi mogą być udostępnione innym odbiorcom tj.:

  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne);
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 .). Nagrania z przebiegu dyskusji publicznej (pliki audio i wideo) będą przetwarzane do momentu sporządzenia protokołu z dyskusji, po czym zostaną trwale usunięte.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
  Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia,
  • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

   Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku
   do których sprawowana jest prawna opieka.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy o ochronie danych osobowych;
 9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y)
  do ich podania.
 10. Decyzje wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
  zautomatyzowany, w tym dane te nie będą podlegać profilowaniu.

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO