Dyskusje publiczne

Rejestracja udziału w dyskusji

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, dyskusje publiczne realizowane będą w trybie on-line. Więcej szczegółów poniżej na niniejszej stronie w dziale "Regulamin przeprowadzenia dyskusji publicznej w MPU". Poniżej przedstawiamy listę dyskusji zaplanowanych w najbliższym czasie (uwaga! linki otwierają się w nowym oknie):

Obecnie nie jest zaplanowana żadna dyskusja publiczna.


 

 

Instrukcje obsługi

UWAGA!
Do wirtualnego pokoju, prosimy wchodzić używając wyłącznie aktualnej przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Safari. W przypadku przeglądarki Microsoft Edge mogą wystąpić problemy techniczne z poprawnym odbiorem. 

Przed wejściem do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja, prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcją video. Zalecamy obejrzeć ją w trybie pełnoekranowym.

Jak włączyć mikrofon/kamerę po przyznaniu głosu przez prezenterów, aby wszyscy nas słyszeli podczas wypowiedzi?
Po przyznaniu głosu przez Prezentera, aby inni uczestnicy spotkania nas słyszeli, należy:

 1. Zezwolić przeglądarce na dostęp do mikrofonu oraz kamery, akceptując pojawiające się komunikaty w prawym lub lewym górnym rogu okna przeglądarki.
 2. Po udzieleniu zgody, należy włączyć swój mikrofon/kamerę - kliknąć w małą czerwoną ikonę mikrofonu (ewentualnie również kamery) w OKNIE AV, tak, aby zmieniła się na zieloną:

Regulamin przeprowadzenia dyskusji publicznej w MPU

Dyskusja publiczna realizowana w trybie on-line (drogą elektroniczną), przeprowadzana jest na podstawie zapisów:

 • ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r . o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwana Tarczą 4 (Dz.U. 2020 poz. 1086),
 • art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

W ramach zmian wprowadzonych w Tarczy 4 ustawodawca m.in. dopuścił możliwość organizacji dyskusji publicznych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przy jednoczesnej transmisji obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

W związku z powyższym, od początku sierpnia br. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zmienia zasady organizacji wyłożeń projektów MPZP do publicznego wglądu oraz prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych tj.:

 1. Dyskusje publiczne organizowane będą za pośrednictwem platformy Click Meeting dostępnej dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, clickmeeting.com/pl/legal
 2. Warunkiem uczestnictwa w dyskusji jest zarejestrowanie swojego udziału w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.
 3. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłane imienne zaproszenie dla uczestnika.
 4. Aby wejść do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja, należy wykorzystać link z wiadomości mail otrzymanej po rejestracji.
 5. Uczestnik zobowiązuje się wejść do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja, zapewniając następujące minimalne warunki techniczne:
  a) Użyć najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Safari na komputerze lub urządzeniu mobilnym. UWAGA! Na innych przeglądarkach tj. Edge, Opera, Internet Explorer lub nieaktualnych wersjach wszystkich przeglądarek, mogą wystąpić utrudnienia i Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.
  b) Zapewnić dostęp do Internetu o prędkości pobierania min. 512 kbps.
 6. Uczestnik akceptuje, iż w przypadku korzystania z dedykowanej aplikacji Click Meeting dostępnej dla urządzeń mobilnych w Google Play lub Apple Store, będzie miał możliwość wyłącznie zadawania pytań w formie pisemnej używając okna czatu, lecz nie będzie miał możliwości wypowiedzieć się w trybie audio/video.
 7. W trakcie dyskusji, Uczestnik może zabrać głos:
  a) pisemnie, poprzez wysłanie pytania publicznie widocznego w oknie czatu.
  b) zgłosić chęć zabrania głosu w trybie audio/video poprzez wysłanie prośby o udzielenie głosu publicznie widocznej w oknie czatu i poczekać na udzielenie głosu przez Prezentera.
  c) zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź lub na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w wyznaczonym terminie. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.
 8. W trakcie dyskusji, Uczestnik może zabrać głos w formie pisemnej (tekstowej lub zabranie głosu w formie audio/video.
 9. W przypadku braku możliwości udziału w dyskusji prowadzonej w trybie zdalnym, istnieje możliwość konsultacji z zespołem projektowym w ramach wyłożenia projektu MPZP do publicznego wglądu. Z projektem będzie można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w dni robocze (w wyznaczonych godzinach). Ze względu na pandemię COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni oraz używanie rękawiczek ochronnych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi, https://mpu.lodz.pl/komunikaty/wydarzenia/artykul/uwaga-id35039/2020/6/15/

Dyskusja publiczna w trybie zdalnym będzie przebiegała w następującym porządku: każda dyskusja będzie się rozpoczynać informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez moderatora, w następnej kolejności odbywać się będzie prezentacja projektu MPZP, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań w formie pisemnej (tekstowej) lub zabranie głosu w trybie audio/video w dyskusji.

Wnioski, opinie, czy uwagi do projektów MPZP składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek / opinia / uwaga dotyczą. Można je składać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Dane kontaktowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
ul. Kościuszki 19
90-418 Łódź

Tel.: + 48 (42) 628-75-00
Fax: +48 (42) 628-75-03
mpu@mpu.lodz.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00
 • wtorki: od 09:00 do 17:00

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi w związku ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), dalej jako: RODO uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź, tel.: 42 628 75 00, e-mail: mpu@mpu.lodz.pl;
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Panem Mariuszem Stępniewskim,  tel.: 42 628 75 65, e-mail: iod@mpu.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na podstawie:
  a) 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ustawowych obowiązków ADO, wynikających z art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587),
  b) 6 ust. 1 lit. e RODO – nagranie przebiegu dyskusji publicznej w celu rzetelnego sporządzenia protokołu z dyskusji publicznej, zagwarantowania sprawnego i niczym niezakłóconego jej przebiegu oraz zapewnienia prawidłowości przebiegu procedury planistycznej, w związku z art. 8d ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713),
  b) ustawy z  dnia 27  marca  2003    o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  2020 poz. 293 ze zm.),
  c) ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19(1) (Dz. U. 2020 poz. 1086) – tzw. Tarcza 4.0
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi mogą być udostępnione innym odbiorcom tj.:
  a) podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności świadczącym hosting poczty i dostęp do platformy Click Meeting).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.). Nagrania z przebiegu dyskusji publicznej (pliki audio i wideo) będą przetwarzane do momentu sporządzenia protokołu z dyskusji, po czym zostaną trwale usunięte.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, na warunkach określonych w RODO.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 2. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO