OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 01.10.2020 09:33 do 08.10.2020 09:11.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Przystąpienie nr 251

Przystąpienie nr 251
NazwaZmiana planu nr 117 - Piłsudskiego, Kopcińskiego, Konstytucyjna, tereny kolejowe
Data podjęcia2019-11-20
UchwałaXVI/675/19
Sprawę prowadziAleksandra Kraszewska
zespół: Zespół Projektowy Nr 1
tel.: 42 628 75 31

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Obwieszczenie o przystąpieniuFormularz do składania wniosków

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o przystąpieniu do sporządzenia MPZP i możliwości składania wniosków dotyczących planu.r

Termin składania wniosków: 19.12.2019 r. - 31.01.2020 r.

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.r

Informujemy, że zarządzenie Nr 4121/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu
odstąpienie sooś

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.r

 

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.r

Termin wyłożenia: 08.10.2020 r. - 06.11.2020 r.r

Termin dyskusji publicznej: 21.10.2020 r.r

Termin składania uwag: 22.11.2020 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.r

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź

Kontakt
RODO