OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 255

Przystąpienie nr 255
Nazwa Zmiana planu nr 104 Ruda - dolina rzeki Ner i Gadki oraz Stawy Stefańskiego
Data podjęcia 2020-06-24
Uchwała XXVII/909/20
Sprawę prowadzi Joanna Pelc - Muszyńska
zespół: Zespół Projektowy Nr 5
tel.: 42 628 75 61

Stan zaawansowania prac: nieujęty w harmonogramie

Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Obwieszczenie o przystąpieniu Formularz do składania wniosków

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i możliwości składania wniosków dotyczących zmiany planu.

Termin składania wniosków: 21.07.2020 r. - 20.08.2020 r.

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu
odstąpienie_sooś_pdf odstąpienie_sooś_doc

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO