OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 115

Przystąpienie nr 115
Nazwa Brzezińska i Jugosłowiańska – zachodnia część osiedla Nowosolna
Data podjęcia 2012-09-12
Uchwała XLVIII/979/12
Sprawę prowadzi Marta Klosse
zespół: Zespół projektowy nr 4
tel.: 42 628 75 56

Stan zaawansowania prac

Rozpatrywanie uwag
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 2921/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Protokół z dyskusji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 16.08. - 03.10.2017 r.

Termin dyskusji publicznej: 03.10.2017 r. w godz. od 17:00 do 20:00

Termin składania uwag: 17.10.2017 r.

Rozpatrywanie uwag

Analiza oraz rozpatrzenie złożonych uprzednio uwag do projektu MPZP.

Informujemy, że zarządzenie Nr 9030/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Informujemy, że zarządzenie Nr 2393/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Informujemy, że zarządzenie Nr 5638/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

II Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

II Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 18.08.2020 r. - 15.09.2020 r.

Termin dyskusji publicznej: 02.09.2020 r. w godz. od 15:00 do 17:30

Link do rejestracji udziału w dyskusji znajduje się w zakładce Dyskusje publiczne.

Termin składania uwag: 29.09.2020 r.

II Rozpatrywanie uwag

Analiza oraz rozpatrzenie złożonych uprzednio uwag do projektu MPZP.

Informujemy, że zarządzenie Nr 5542/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO