Miejska Pracownia Urbanistyczna

Studium

Przystąpienia do zmian studium

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg
Data podjęcia 2020-01-29
Uchwała XIX/735/20
Sprawę prowadzi Barbara Wysmyk - Lamprecht
zespół: Zespół projektowy nr 2
tel.: 42-628-75-37

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
XIX/735/20

Uchwała Nr XIX/735/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Wzór wniosku do zmiany Studium

Prezydent Miasta Łodzi obwieszcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyłącznie zakresu zmiany Studium, w terminie do dnia 16 marca 2020 r. na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 19, 90-418 Łódź lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mpu@mpu.lodz.pl

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących zmiany Studium oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu zmiany Studium.

Informujemy, że zarządzenie Nr 6098/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany Studium jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Informujemy, że w wyznaczonym, w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu, terminie wpłynęły łącznie 32 wnioski.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania zmiany Studium.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu (doc) Obwieszczenie o wyłożeniu (pdf) Formularz do składania uwag Informacje o wprowadzonych zmianach Zał. 1 TEKST UWARUNKOWAŃ Zał. 2 Stan istniejący Zał. 3 Środowisko przyrodnicze Zał. 4 Dziedzictwo kulturowe Zał. 5 Krajobraz Zał. 6. Komunikacja Zał. 7 Wodociągi i kanalizacja Zał. 8. Studnie Zał. 9 Energetyka Zał. 10 Gaz Zał. 11. Ciepło Zał. 12 TEKST KIERUNKÓW I KARTY USTALEŃ Zał. 13 JEDNOSTKI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE - MAPA GŁÓWNA STUDIUM Zał. 14 Środowisko przyrodnicze Zał. 15 Dziedzictwo kulturowe Zał. 15a Przestrzenie publiczne w Strefie Wielkomiejskiej Zał. 15b Przestrzenie publiczne - projektowane drogi Zał. 16 Komunikacja Prognoza - Tekst Prognoza - Środowisko przyrodnicze Prognoza - Zagrożenia środowiska Prognoza - Dziedzictwo kulturowe Prognoza - Porównanie zmian Prognoza - Prawne formy ochrony przyrody w pobliżu miasta Łodzi Protokół z dyskusji - tekst (doc) Protokół z dyskusji - tekst (pdf)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu zmiany Studium do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Ze szczegółowymi rozwiązaniami planistycznymi zaproponowanymi w projekcie zmiany Studium można zapoznać się w czasie trwania wyłożenia projektu do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia organizuje się dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami.

Termin wyłożenia: w dniach od 18.08.2021 r. do 08.09.2021 r.

Termin dyskusji publicznej: w dniu 31.08.2021 r., w godz. od 15.00 do 17.00

Link do rejestracji udziału w dyskusji znajduje się w zakładce: Dyskusje publiczne

Termin składania uwag: w dniach od 18.08.2021 r. do 30.09.2021 r.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO