Plany miejscowe

Przystąpienie nr 309

Przystąpienie nr 309
Nazwa dolina rzeki Olechówki, ulice: Rzgowska, Świętego Wojciecha, Nadwodna, Bałtycka, Zygmunta i Kolumny
Data podjęcia 2022-06-01
Uchwała LX/1826/22
Sprawę prowadzi Agnieszka Stobińska
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 426287547

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
LX/1826/22 - pdf LX/1826/22 - doc

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 636/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZADZENIE

 

Informujemy, że w wyznaczonym w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu terminie wpłynęło 9 wniosków.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 21.11.2023 r. - 12.12.2023 r.

Termin dyskusji publicznej: 28.11.2023 r.

Termin składania uwag: 21.11.2023 r. - 27.12.2023 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO