OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 251

Przystąpienie nr 251
Nazwa Zmiana planu nr 117 - Piłsudskiego, Kopcińskiego, Konstytucyjna, tereny kolejowe
Data podjęcia 2019-11-20
Uchwała XVI/675/19
Sprawę prowadzi Aleksandra Kraszewska
zespół: Zespół Projektowy Nr 1
tel.: 42 628 75 31

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 4121/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu
odstąpienie sooś

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały Protokół z dyskusji - tekst (pdf) Protokół z dyskusji - tekst (doc)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 08.10.2020 r. - 06.11.2020 r.

Termin dyskusji publicznej: 21.10.2020 r.

Termin składania uwag: 22.11.2020 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO