OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 192

Przystąpienie nr 192
Nazwa Dolina rzeki Ner
Data podjęcia 2017-07-05
Uchwała LIV/1305/17
Sprawę prowadzi Marta Jasińska
zespół: Zespół Projektowy Nr 3
tel.: 42 628 75 49

Stan zaawansowania prac

Rozpatrywanie uwag
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 8379/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Projekt planu - rysunek Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Prognoza - rysunek Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Protokół z dyskusji Uzasadnienie do projektu uchwały Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 9.10.2020 r. - 6.11.2020 r.

Termin dyskusji publicznej: 27.10.2020 r.

Termin składania uwag: 22.11.2020 r.

Rozpatrywanie uwag

Analiza oraz rozpatrzenie złożonych uprzednio uwag do projektu MPZP.

Informujemy, że zarządzenie Nr 5934/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO