Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 232

Przystąpienie nr 232
Nazwa Oś ulicy Strykowskiej, Aksamitna, Jana i Cecylii, północno-wschodnia granica miasta
Data podjęcia 2018-06-14
Uchwała LXXII/1940/18
Sprawę prowadzi Xymena Marcinkowska
zespół: Zespół projektowy nr 5
tel.: 426-287-560

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 5123/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

 

 

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Protokół z dyskusji Protokół z dyskusji Uzasadnienie do projektu uchwały Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Ze szczegółowymi rozwiązaniami planistycznymi zaproponowanymi w projekcie planu miejscowego można zapoznać się w czasie trwania wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia organizuje się dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Termin wyłożenia: od 24 listopada  do 20 grudnia 2021 r.

Termin dyskusji publicznej: 30 listopada 2021 r.

Termin składania uwag: od 24 listopada 2021 r. do 3 stycznia 2022 r.

Rozpatrywanie uwag

Analiza oraz rozpatrzenie złożonych uprzednio uwag do projektu MPZP.

Informujemy, że zarządzenie Nr 462/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

II Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

II Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP Obwieszczenie o wyłożeniu (pdf) Obwieszczenie o wyłożeniu (doc)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o ponownym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Ze szczegółowymi rozwiązaniami planistycznymi zaproponowanymi w projekcie planu miejscowego można zapoznać się w czasie trwania wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia organizuje się dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Termin wyłożenia: 9.05.2022 r. - 30.05.2022 r.

Termin dyskusji publicznej: 17.05.2022 r.

Termin składania uwag: 9.05.2022 r. - 13.06.2022 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO