Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 266

Przystąpienie nr 266
Nazwa Kościuszki, Struga, Piotrkowska
Data podjęcia 2021-06-02
Uchwała XLIII/1331/21
Sprawę prowadzi Aleksandra Winerowicz-Klapa
zespół: Zespół Projektowy Nr 3
tel.: (42) 628 75 36

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 8930/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: ZARZĄDZENIE.

 

 

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP Obwieszczenie o wyłożeniu (doc) Obwieszczenie o wyłożeniu (pdf)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 05.05.2022 r. - 27.05.2022 r.

Termin dyskusji publicznej: 10.05.2022 r.

Termin składania uwag: 05.05.2022 r. - 10.06.2022 r. 

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO