Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 113

Przystąpienie nr 113
Nazwa Brzezińska, Pomorska, Jugosłowiańska, Wiączyńska, J. Kasprowicza, Grabińska i Byszewska – centrum osiedla Nowosolna
Data podjęcia 2012-09-12
Uchwała XLVIII/977/12
Sprawę prowadzi Dagmara Meksa
zespół: Zespół projektowy nr 4
tel.: 42 628 75 53

Stan zaawansowania prac

Uchwalenie
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.

Informujemy, że zarządzenie Nr 2920/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.02.2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Protokół z dyskusji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 22.09.2017 r. - 20.10.2017 r.

Termin składania uwag: 22.09.2017 r. – 03.11.2017 r.

Termin dyskusji publicznej: 03.10.2017 r.

Rozpatrywanie uwag

Analiza oraz rozpatrzenie złożonych uprzednio uwag do projektu MPZP.

Informujemy, że zarządzenie Nr 9028/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.07.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Informujemy, że zarządzenie Nr 2391/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Informujemy, że zarządzenie Nr 7381/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31.05.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

II Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

II Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Prognoza - tekst Prognoza - rysunek Formularz do składania uwag Protokół z dyskusji Prognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP Obwieszczenie o wyłożeniu (docx) Obwieszczenie o wyłożeniu (pdf) Prognoza - obiekty hydrogeologiczne

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 25.06.2021 r. - 23.07.2021 r.

Termin dyskusji publicznej: 30.06.2021 r. w godz. od 15:00 do 17:00

Link do rejestracji udziału w dyskusji znajduje się w zakładce Dyskusje publiczne.

Termin składania uwag: 25.06.2021 r. - 06.08.2021 r.

Informujemy, że w dniu 30.06.2021 r. z opublikowanego rysunku planu, stanowiącego załącznik do projektu podlegającego wyłożeniu do publicznego wglądu, została usunięta oczywista omyłka graficzna w zakresie dodatkowego oznaczenia symbolu terenu, które znajdowało się w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1MN.

Informujemy, że w dniu 3.08.2021 r. skorygowano pomocniczy formularz do składania uwag poprzez uwzględnienie prawidłowego adresu, na który należy składać uwagi.

II Rozpatrywanie uwag

Analiza oraz rozpatrzenie złożonych uprzednio uwag do projektu MPZP.

Informujemy, że zarządzenie Nr 8209/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.08.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE.

Przekazanie do Rady Miejskiej

Przedstawienie projektu MPZP wraz z listą nieuwzględnionych uwag Radzie Miejskiej w Łodzi.

Uchwalenie

W dniu 20 października 2021 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XLIX/1508/21 w sprawie uchwalenia planu miejscowego.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO