OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 244

Przystąpienie nr 244
Nazwa zmiana planu nr 72 Narutowicza, Lindleya, Wodna, Tuwima i Sienkiewicza
Data podjęcia 2019-05-08
Uchwała IX/314/19
Sprawę prowadzi Andrzej Makowski
zespół: Zespół Projektowy Nr 1
tel.: 42 628 75 29

zmiana planu nr 72

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

 

Informujemy, że w wyznaczonym w ogłoszeniu oraz obwieszczeniu terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Uzgodnienia i opiniowanie projektu
odstąpienie sooś

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Projekt planu - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 05.03.2020 r. - 02.04.2020 r.

Termin dyskusji publicznej: 24.03.2020 r.

Termin składania uwag: 17.04.2020 r.

 

Z uwagi  na ograniczenie działalności Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania  (rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 433, 441 i 461) zawiadamiam o odwołaniu dyskusji publicznej zaplanowanej na dzień 24 marca 2020 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 19, w sali konferencyjnej w godz. od 1600 do 1730.

Termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami zostanie podany do informacji publicznej w późniejszym terminie.

Jednocześnie informuję, iż uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu miejscowego mogą być składane w sposób określony we wcześniejszych ogłoszeniach i obwieszczeniach w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

W związku z wyłożeniem projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga.

II Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu Projekt planu - tekst Projekt planu - rysunek Projekt planu - rysunek Formularz do składania uwag Uzasadnienie do projektu uchwały

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.

Termin wyłożenia: 21.08.2020 r. - 11.09.2020 r.

Termin dyskusji publicznej: 26.08.2020 r. w godz. od 15:00 do 17:00

Link do rejestracji udziału w dyskusji znajduje się w zakładce Dyskusje publiczne.

Termin składania uwag: 25.09.2020 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź

Kontakt
RODO